Testimony - Sr. Priya Ashly

Sister Priya Ashly sharing her testimony in Divine New Life Fellowship, Doha, Qatar.


 © Divine New Life Fellowship, 2021